Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

№3 (7), 2013


ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДОВА

 

5 В.Ф. Москаленко, А.С. Свінціцький, Я.В. Цехмістер. СЛАВЕТНА ПОСТАТЬ  ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА ПЕЛЕЩУКА В ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ (до 100-річчя від дня народження) завантажити

 

АКЦЕНТОВАНА ТЕМА: Гастроентерологія

 

11 А.С. Свінціцький. АБДОМІНАЛЬНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ завантажити

 

17 І.Г. Палій, С.В. Заїка, А.П. Піддубецька. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕРАДИКАЦІЇ HELICOBACTER PYLORI ПРИ ВИКОРИСТАННІ БЛОКАТОРІВ Н+/К+/АТФ-АЗИ РІЗНИХ ГЕНЕРАЦІЙ завантажити

 

21 О.В. Супрун. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КОЛІТ ІЗ ГРУПИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ завантажити

 

23 В.Г. Кулакова. КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ВЫСОКИХ ДОЗ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ завантажити

 

25 І.Г. Палій. ФУНКЦІОНАЛЬНА ДИСПЕПСІЯ: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ Й ТАКТИКУ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ завантажити

 

31 В.М. Копчак, І.В. Хом’як, К.В. Копчак. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРЕПАРАТІВ АНАЛОГІВ СОМАТОСТАТИНУ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ завантажити

 

34 М.А. Дербак. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ С У РОЗВИТКУ АУТОІМУННИХ ПРОЦЕСІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ завантажити

 

38 В.В. Чернявский. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ: ВОЗМОЖНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ завантажити

 

43 A.S. Svintsitskyy. INHERITED HYPERBILIRUBINEMIAS: STATE-OF-THE-ART завантажити

 

48 К.М. Ревенок, І.О. Глазунова, Т.М. Калініченко. ЛАЗЕРНА ДОПЛЕРІВСЬКА ФЛОУМЕТРІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЕРОЗИВНИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ завантажити

 

52 Я.С. Дербак. КОМОРБІДНІСТЬ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЛІКУВАННЯ завантажити

 

56 В.Ю. Коваль. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНИХ ПАНКРЕАТИТІВ НА ЗАКАРПАТТІ завантажити

 

59 Ю.Н. Беляева, Г.Н. Шеметова, Д.П. Хворостухин. МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И СМЕРТНОСТИ ОТ НИХ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ завантажити

 

КАРДІОЛОГІЯ

 

63 І.А. Свінціцький. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ завантажити

 

70 О.Е. Запровальная, Т.Г. Оврах, О.В. Ткаченко. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА НА ФОНЕ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ завантажити

 

73 І.П. Катеренчук, Ю.В. Тесленко. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ ТА ОСТЕОАРТРОЗ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ (огляд літератури) завантажити

 

78 А.П. Солодков, Л.Е. Беляева, С.С. Лазуко. СТРЕСС И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ завантажити

 

81 А.І. Таран, Л.Я. Родіонова, В.В. Кривошей. МІКСОМА СЕРЦЯ. СКЛАДНОСТІ ТА ПОМИЛКИ ДІАГНОСТИКИ (аналіз клінічного випадку) завантажити

 

85 В.З. Нетяженко, А.В. Ляхоцька. ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ завантажити

 

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

 

88 М.І. Дземан. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ(частина 1) завантажити

 

94 Л.И. Вакуленко, И.И. Самохина. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО БРОНХИТА КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ОРВИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА БРОНХИПРЕТ завантажити

 

НЕВРОЛОГІЯ

 

97 Т.І. Негрич, С.Я. Кирилюк, І.В. Хубетова. РОЛЬ СИМПТОМАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ АНТИОКСИДАНТНОГО СПРЯМУВАННЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ завантажити

 

БІОЕТИКА

 

102 Т.Д. Никула, В.О. Мойсеєнко, І.П. Тарченко, І.А. Свінціцький. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ: ПРЕЗУМПЦІЯ ЗГОДИ АБО НЕЗГОДИ? завантажити

 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

 

107 Ю.А. Романюк. СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ВЕЛИКИХ МІСТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ завантажити

 

МЕДИЧНА ОСВІТА

 

111 А.С. Свінціцький. УПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЛІКАРІВ НА ДО- ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПАХ завантажити

 

115 Т.Д. Никула, В.О. Мойсеєнко. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ КУРС ІЗ НЕФРОЛОГІЇ ВДРУГЕ В УКРАЇНІ завантажити

 

116 АНОНС МЕДИЧНИХ ПОДІЙ завантажити

118 ПЕРЕДПЛАТА завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6